shidongdong2007 发表于 2011-11-29 03:25:28

中国IPv6主干地址分配情况

中国IPv6主干地址分配情况


6bone pTLA in China
  CERNET 3FFE:3200::/24
  BII/CN-20010410 3FFE:81B0::/28
  CSTNET/CN-20020123 3FFE:8330::/28

RIR-assigned sub-TLA in China
  CERNET-CN-20000426 2001:0250::/32
  BIIV6-CN-20020704 2001:03F8::/32
  CHINANET-20020830 2001:0C68::/32
  CSTNET-CNNIC-20021015 2001:0CC0::/32
  V6TNET-CN-20030616-BII 2001:0D60::/32
  CNGI-CERNET2-CN-20031110 2001:0DA8::/32
  CERNET-CN-20031111 2001:0251::/32
  CRTC-CNNIC-CN-20031121 2001:0E08::/32
  CNCGROUP-CN-20031219 2001:0E18::/32
  CMNET-V6-20040319 2001:0E80::/32
  UNICOM-V6-20040323 2001:0E88::/32

Global IPv6 Internet Exchange Points Assignments
  CNGI-BJIX-CN-20031106 2001:07FA:0005::/48

满天星 发表于 2011-11-29 19:09:28

统计数据大概出自什么时候呢?

shidongdong2007 发表于 2011-11-29 23:07:43

本帖最后由 shidongdong2007 于 2011-11-30 03:30 编辑

20000426到20040323
审批通过的
中国大型ipv6地址段,各单位保留向下分配。

中国的IPv6主干地址分配情况
在中国的6BONE pTLA
教育网                           3FFE:3200::/24
BII/CN-20010410      3FFE:81B0::/28
CSTNET/CN-2002012   33FFE:8330::/ 28

RIR的分配TLA在中国
CERNET - CN-20000426   2001:0250::/ 32
BIIV6 CN -20020704          2001:03 F8::/ 32
中国电信-20020830         2001:0 C68::/ 32
CSTNET,中国互联网络信息中心-20021015      2001:0 CC0::/ 32
V6TNET- CN-20030616- BII         2001:0 D60::/ 32
CNGI - CERNET2 CN -20031110    2001:0 DA8::/ 32
CERNET - CN-20031111                2001:0251::/ 32
CRTC,中国互联网络信息中心 - CN-20031121          2001:0 E08::/ 32
中国网通- CN-20031219                     2001:0 E18::/ 32
中国移动- V6-20040319                        2001:0 E80::/ 32
中国联通V6-20040323                        2001:0 E88::/ 32

全球IPv6互联网交换点分配
CNGI- BJIX CN -20031106            2001:07 FA:0005::/ 48

满天星 发表于 2011-11-30 19:24:30

20000426到20040323?
应该还有更新的数据吧,APNIC或CNNIC也许有相关数据……
页: [1]
查看完整版本: 中国IPv6主干地址分配情况